فروش نرم افزارهای آموزشی زبان فرانسه

فروش نرم افزارهای آموزشی زبان فرانسه توسط مهرداد فتاحی مدرس و مترجم زبان فرانسه؛

لیست نرم افزارها:

Antidote 2014: نرم افزار فوق حرفه ای برای غلط گیری متون.

Le petit Robert 2014

Le petit Larousse

Le Robert &Collins

Windows 7 Version française

Office Version française

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید لطفا…..