دانشگاههای انگلیسی زبان فرانسه

رشته های زیر به زبان انگلیسی در دانشگاههای فرانسه تدریس میگردد:                  نام رشته                              نام دانشگاه                                                       شهریه ارتباط تصویری                 مدرسه ارتباط تصویری پاریس              … ادامه دانشگاههای انگلیسی زبان فرانسه