دانشگاه های معتبر فرانسه از نظر وزارت علوم

 ‌معرفی‌دانشگاه‌هاومراکزآموزش‌عالی‌فرانسه‌ ‌ ‌الف) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ فرانسه، گروه‌ یک‌ ممتاز ۱-( Université de Provence (Aix – Marseille I, II. III ۲– Université de Picardie Jules – Verne ۳- Université de Angers ۴- Université de Franche – Comté, Besancon ۵- Université de Bordeaux I, II, III, IV ۶- Université de Bretagne Occidentale ۷- Université de … ادامه دانشگاه های معتبر فرانسه از نظر وزارت علوم